Vị trí việc làm

BẢNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
PHÂN TÍCH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHO PHÒNG KHẢO THÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRỰC THUỘC NHÀ TRƯỜNG
Căn cứ theo Quyết định số: 60/QĐ-CĐKTKT ngày 01/01/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu,
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được phân công đối với viên chức: Phòng khảo thí kiểm định chất lượng  đối với nhà trường,
Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị: Phòng khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục xác định vị trí việc làm đối với viên chức làm công tác quản lý.
I. Cơ cấu tổ chức
so do to chuc phong

Đơn vị: Phòng khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục phân công nhiệm vụ, phân tích mục tiêu, yêu cầu thực hiện công việc trong tháng cụ thể như sau:
I. Trưởng phòng: Võ Chí Quốc
1. Nhiệm vụ cụ thể:
     - Nhiệm vụ thứ nhất: Tham mưu theo định kỳ  trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định và đảm bảo sơ tổng kết đúng theo định kỳ về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng của trường theo các quy định hiện hành và phải kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn của trường.
     - Nhiệm vụ thứ hai: Chịu trách nhiệm trước nhà trường về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục
     - Nhiệm vụ thứ ba: Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo  theo quy định của Bộ Lao động - Thương bình xã hội
     - Nhiệm vụ thứ tư: Hàng năm vào đầu năm học xây dựng kế hoạch hoạt động phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Phòng và thường xuyên điều chỉnh để phù hợp với thực tế và chịu trách nhiệm về kết quả đơn vị trước BGH
     - Nhiệm vụ thứ năm: Chịu trách nhiệm thường xuyên duy trì về thông tin và phong phú nội dung chỉ đạo thực hiện đưa thông tin của Phòng lên Website
     - Chịu trách nhiệm về kết quả thi đua khen thưởng và đánh giá viên chức …..
     - Chủ trì và tham mưu cho BGH xây dựng và thực hiện các đề tài, sáng kiến liên quan đến nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục của trường
2. Phân tích từng phần việc đối với từng nhiệm vụ cụ thể
     - Nhiệm vụ thứ nhất: Tham mưu trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí,  đảm bảo chất lượng của trường theo các quy định hiện hành
          +  Xây dựng và ban hành quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra hết môn, module và quản lý kết quả trong đào tạo
          + Xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa từng nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo và thực hiện đánh giá ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương bình xã hội
          + Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và triển khai công tác Đảm bảo chất lượng tại các phòng, khoa, và trung tâm trực thuộc trường.
          + Phổ biến và tuyên truyền các văn bản cũng như hiệu quả của các hoạt động Đảm bảo chất lượng tới các đơn vị, cá nhân trong trường nhằm nâng cao nhận thức về công tác Đảm bảo chất lượng
          + Tổ chức triển khai đề xuất thực hiện các chủ trương, biện pháp đảm bảo tốt cho công tác thi và kiểm định chất lượng dạy nghề
     - Nhiệm vụ thứ hai: Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác khảo thí.
          +  Phối hợp với các khoa, phòng đào tạo xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, mô-đun cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với các yêu cầu đào tạo các ngành, các hệ bậc đào tạo; quản lý, bảo mật hệ thống ngân hàng đề thi, tổ hợp đề thi, in sao đề thi cho tất cả các môn học, mô đun
          +  Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học.
         + Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc tổ chức thi: Chuẩn bị các điều kiện (vật tư) cho kỳ thi, ra đề thi, bảo quản bài thi, cắt phách, hồi phách, chấm thi và chuyển giao kết quả thi.
         + Tổ chức thi, làm đề thi, in sao và bảo mật đề thi đối với các lớp liên kết trong, ngoài trường theo quyết định của Hiệu trưởng.
     - Nhiệm vụ thứ ba: Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo  theo quy định của Bộ Lao động - Thương bình xã hội.
          +  Tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo theo kế hoạch đã thông qua từng năm và giai đoạn theo quy định của Bộ Lao động – Thương bình xã hội..
          + Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc lập kế hoạch cải thiện chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá theo năm học để khắc phụ hạn chế của từng đơn vị trực thuộc trường.
          + Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá cơ sở giáo dục. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật các minh chứng và báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn/tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ LĐ-TBXH ban hành.
          + Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, cụ thể như: Xây dựng, rà soát và cập nhật chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo; đánh giá chất lượng đạt chuẩn đầu ra của sinh viên trước khi tốt nghiệp; công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên.
          + Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình khảo sát, hướng dẫn đánh giá, bộ công cụ cho công tác khảo sát ý kiến của sinh viên về đánh giá hiệu quả môn học và đánh giá chất lượng đào tạo trước khi sinh viên tốt nghiệp; Đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ phòng, ban.
          + Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; cung cấp các tài liệu, sách hướng dẫn về hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo cho các phòng, khoa, trung tâm thuộc trường.
     - Nhiệm vụ thứ tư: Xây dựng kế hoạch hoạt động phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong phòng.
          + Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong phòng
          + Chịu trách nhiệm trước BGH về quản lý nhân viên, khối lượng công việc thực hiện của từng cá nhân
     - Nhiệm vụ thứ năm: Chịu trách nhiệm về nội dung và chỉ đạo thực hiện đưa thông tin của Phòng lên Website (thuộc thẩm quyền cho phép của BGH)
          + Ban hành văn bản nội bộ những nội dung ( lịch thi, điểm, các tiêu chí tiêu chuẩn đảm bào chất lượng,…)  cần phải đưa lên trang Website của phòng.
          + Cập nhật những văn bản mới, những thong cần thiết liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng theo thẩm quyền được BGH phân cấp quản lý.
          + Công khai chuẩn đầu ra và những vấn đề liên quan đế quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.
II. Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Hà
1 .Nhiệm vụ cụ thể:
     - Nhiệm vụ thứ nhất: Tham mưu và chịu trách nhiệm theo định kỳ trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định và đảm bảo sơ tổng kết đúng theo quy định Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
     - Nhiệm vụ thứ hai: Chịu trách nhiệm trước nhà trường về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục
     - Nhiệm vụ thứ ba: Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo  theo quy định của Bộ Lao động - Thương bình xã hội
     - Nhiệm vụ thứ tư: Hàng năm vào đầu năm học xây dựng kế hoạch hoạt động phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Phòng và thường xuyên điều chỉnh để phù hợp với thực tế và chịu trách nhiệm về kết quả đơn vị trước BGH
     - Nhiệm vụ thứ năm: Chịu trách nhiệm thường xuyên duy trì về thông tin và phong phú nội dung chỉ đạo thực hiện đưa thông tin của Phòng lên Website
     - Chịu trách nhiệm về kết quả thi đua khen thưởng và đánh giá viên chức …..
     - Chủ trì và tham mưu cho BGH xây dựng và thực hiện các đề tài, sáng kiến liên quan đến nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục của trường
2. Phân tích từng phần việc đối với từng nhiệm vụ cụ thể
      - Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục: 
          + Chủ động xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; chất lượng học tập của sinh viên.
          + Đầu năm học hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; chất lượng học tập của sinh viên.
          + Nghiên cứu, đề xuất để triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận trong Nhà trường;
          + Quản lý nền nếp làm việc, chấm công; giám sát thực hiện kế hoạch làm thêm giờ của CBNV của đơn vị;
          + Quản lý và có hiệu quả vật tư trang thiết bị của đơn vị, tổng hợp thanh toán chế độ cho Hội đồng thi và các ban liên quan kịp thời.
     - Công tác khảo thí:
          + Hàng năm tham mưu kịp thời xây dựng để trình lãnh đạo phòng các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
          + Căn cứ tiến độ năm học lên kế hoạch thi kịp thời, lên lịch thi, công bố theo đúng quy định; phân công cán bộ coi thi, giám sát, phục vụ cho kỳ thi;
          + Kiểm tra danh sách xét điều kiện dự thi, danh sách dự thi, danh sách niêm yết phòng thi.
          + Chịu trách nhiệm  công tác lập, quản lý, báo cáo  lưu trữ và bảo mật hồ sơ  đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định.
          + Chịu trách nhiệm về công tác thanh tra, kiểm trong hoạt động đào tạo
     Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối khóa các hệ, bậc đào tạo; tổ chức và triển khai kế hoạch coi thi, chấm thi, bàn giao kết quả điểm thi cho Phòng Đào tạo và các khoa.
     Phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp lãnh đạo tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo của Trường.
     Thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường
     Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí.
     Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường (mỗi học kỳ 1 lần) và báo cáo kết quả cho lãnh đạo.
III. Chuyên viên: Vương Trường Khánh
1 .Nhiệm vụ cụ thể:
     - Nhiệm vụ thứ nhất: Tham gia công tác tổ chức thi học kỳ, kết thúc học phần các lớp hệ chính quy, vừa làm vừa học có điểm thi tại tuyến Huyện.
     - Nhiệm vụ thứ hai:. Kết hợp với 2 khoa lấy danh sách học sinh hoàn thành học phần/modul để in chứng nhận
     - Nhiệm vụ thứ ba: Theo dõi, kiểm tra việc giảng dạy của Giáo viên các lớp tuyến Huyện và lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của GV.
     - Nhiệm vụ thứ tư: Tham gia công tác theo dõi, giám sát thường xuyên Giáo viên khu giảng dạy
2. Phân tích từng phần việc đối với từng nhiệm vụ cụ thể:
     - Phần việc thứ nhất: Tham gia công tác tổ chức thi học kỳ, kết thúc học phần các lớp hệ chính quy, vừa làm vừa học có điểm thi tại tuyến Huyện.
          + Tổng hợp kế hoạch thi học kỳ, kết thúc học phần  từ các Khoa, phòng Đào tạo các lớp tuyến huyện.
          + Lập bảng phân công cán bộ coi thi và biên bản bàn giao đề thi theo từng buổi thi của các lớp tuyến huyện.
          + Tổng hợp danh sách HSSV dự thi học phần môn học các lớp.
          + Lập danh sách dự thi, niêm yết các phòng thi theo danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi.
          + Liên hệ Gv chấm thi theo đúng kế hoạch.
          + Tham gia công tác ráp phách, lên điểm thi.
     - Phần việc thứ hai: Kết hợp với 2 khoa lấy danh sách học sinh hoàn thành học phần/modul để in chứng nhận.
          + Liên hệ trợ lý 2 Khoa lấy danh sách các học phần/modul của học sinh-sinh viên đã thi xong và đạt kết quả để in chứng nhận hoàn thành học phần/modul cho HSSV.
     - Phần việc thứ ba: Theo dõi, kiểm tra việc giảng dạy của Giáo viên các lớp tuyến Huyện và lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của GV.
          + Liên hệ 2 khoa lấy lịch dạy của GV các lớp tuyến Huyện để thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ.
          + Phát phiếu lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV các lớp tuyến Huyện.
     - Nhiệm vụ thứ tư: Tham gia công tác theo dõi, giám sát thường xuyên Giáo Viên khu giảng dạy ( Phối hợp với Thầy Huỳnh Thế Linh).    
III. Chuyên viên : Nguyễn Hạnh Chi
1 .Nhiệm vụ cụ thể:
     - Nhiệm vụ thứ nhất: Tham gia công tác khảo thí ( tổ chức thi học kỳ, kết thúc học phần các lớp hệ chính quy, vừa làm vừa học có điểm thi tại Trường).
     - Nhiệm vụ thứ hai: Tham gia công tác kiểm tra toàn diện
     - Nhiệm vụ thứ ba: Tham gia công tác kiểm định chất lượng dạy nghề
2. Phân tích từng phần việc đối với từng nhiệm vụ cụ thể:
     - Phần việc thứ nhất: Tham gia công tác tổ chức thi học kỳ, kết thúc học phần các lớp hệ chính quy, vừa làm vừa học có điểm thi tại Trường.
          + Tiếp nhận, tổng hợp kế hoạch, kiểm tra định kỳ, thi  hết môn, mô- đun ở các đơn vị của nhà trường.
          + Lập bảng phân công cán bộ coi thi và biên bản bàn giao đề thi theo từng    buổi thi.
          + Tổng hợp danh sách HSSV dự thi học phần môn học các lớp.
          + Lập danh sách dự thi, niêm yết các phòng thi theo danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi.
          +  Tiếp nhận, thống kê theo dõi, lưu trữ, bảo mật giới hạn, ngân hàng đề.
          + Quản lý đề thi: Nhận đề thi; phối hợp với ban đề thi sao lưu, niêm phong, bảo mật đề thi; bàn giao đề cho thư ký ban coi thi; thống kê giáo viên nộp đề muộn; làm báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình ngân hàng đề.
          + Thống kê số lượng HSSV dự thi thực tế theo từng kỳ thi.
          + Thống kê giờ coi thi và tổng hợp số lượng bài chấm thi từng giáo viên.
          + Tham gia công tác ráp phách, lên điểm thi.
          + Lưu trữ các hồ sơ thi cử theo quy định.
     - Phần việc thứ hai: Tham gia công tác kiểm tra toàn diện
          + Lập kế hoạch kiểm tra toàn diện năm học.
          + Lập thông báo và tham gia công tác kiểm tra theo kế hoạch đề ra.
          + Lâp biên bản, báo cáo kiểm tra và trình ký Ban kiểm tra toàn diện.
          + Lưu trữ hồ sơ kiểm tra toàn diện.
     - Phần việc thứ ba: Tham gia công tác kiểm định chất lượng dạy nghề
          + Lập kế hoạch và theo dõi các hoạt động ĐBCLGD của Phòng.
          + Tham gia triển khai các hoạt động: Đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá học viên  (VLVH) trước khi tốt nghiệp.
          + Theo dõi công tác dự giờ và đổi mới phương pháp giảng dạy.
          + Trực tiếp theo dõi, đôn đốc hoạt động Tự đánh giá cơ sở giáo dục tại các    đơn vị.
IV. Chuyên viên: Lê Thi Lanh
1 .Nhiệm vụ cụ thể:
     - Nhiệm vụ thứ nhất: Trực phòng và phục vụ công tác thi, ghi điểm và sau đó chuyển về các phòng, khoa.
     - Nhiệm vụ thứ hai: Làm báo cáo tháng/quý/năm và thực hiện báo cáo kết quả hoạt động ĐBCLGD tháng/quý/năm.
     - Nhiệm vụ thứ ba: Công tác văn thư lưu trữ hồ sơ.
2. Phân tích từng phần việc đối với từng nhiệm vụ cụ thể:
     - Trực khoa và xử lý một số công việc của phòng:
          +  Đóng – mở cửa văn phòng, thường xuyên kiểm tra đồ dùng văn phòng.
          + Lưu trữ hồ sơ đào tạo, văn bản đúng theo quy định
          + Làm báo cáo tuần và báo cáo đột xuất khi được phân công.
          + Nhận điện thoại, các văn bản, thông tin từ các phòng ban. Báo cáo kịp thời cho trưởng phòng chỉ đạo xử lý.
          + Theo dõi mail phòng để nắm bắt thông tin sau đó báo cáo trưởng phòng kịp thời.
     - Phục vụ công tác thi, lên điểm; sau đó, chuyển bảng điểm bằng giấy và file về các phòng, khoa.
          + Có kế hoạch thi cần chuẩn bị đầy đủ giấy thi, giấy nháp và túi đựng bài thi.
          + Bài thi chuyển về phòng sau đó đánh phách để theo thứ tự.
          + Dựa vào bảng phân công lịch chấm thi. Nhắc nhở giáo viên vào chấm bài thi đúng theo thời gian quy định.
          + Lên điểm thi sau khi đã có kết quả thi.
          + Chuyển bảng điểm bằng giấy và file về các phòng, khoa.
          + Giải đáp những thắc mắc của giáo viên (nếu có).

  Ý kiến bạn đọc

 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,622
  • Tháng hiện tại17,944
  • Tổng lượt truy cập4,121,579
20-11
Noel phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây